Koudijs Rooktablet 150gr

Nieuw
€ 13,50

Koudijs Rooktablet 150gr

(NL) KOUDIJS ROOKTABLET

Voor het behandelen van schimmelinfecties o.a. aspergillosis bij duiven, sier- en volière vogels. 

Verpakking is voldoende voor dieren die verblijven in dierverblijf van 35 tot 70 m³. 

Inhoud 150 gram diergeneesmiddel voor duiven, sier- en volière vogels. 

 

Actieve ingrediënt: Orthophenyphenol 10%; Inactieve ingrediënten 90%.

 

Dosering: 

1 blok is ± 150 gram om 70 m³ dierverblijf te vullen met damp. 

Voor een dierverblijf kleiner dan 70 m³ zie onderstaande tabel. 

Het blok kan eenvoudig kleiner gemaakt worden door het te breken of te zagen.

 

Eenheid        Gewicht        Hoeveelheid te behandelen ruimte

1 blok        ± 150 gram        Om 70 m³ te vullen met damp voor het behandelen van 70 m³ dierverblijf.

½ blokje        ±  75 gram        Om 35 m³ te vullen met damp voor het behandelen van 35 m³ dierverblijf.

N.B. Niet geschikt voor het behandelen van jong broedsel en/of verzwakte vogels!

 

Lees voor gebruik zorgvuldig de waarschuwingen,

veiligheidsaanbevelingen en gebruiksaanwijzing.

 

Waarschuwingen:

o Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.

o Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.

o Buiten bereik van kinderen houden.

o Vermijd contact met de handen. 

o Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie. 

o Product wordt alleen gebruikt bij afwezigheid van mensen, dieren en voer. 

o Product is zeer giftig voor in het water levende organismen.

 

Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:

Wanneer de tablet tot roken wordt gebracht komt er Orthophenyphenol damp vrij, dat de dierenverblijven vult.

 

Neem hiervoor de volgende veiligheidsmaatregelingen in acht:

o Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.

o Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.

o Vermijd contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.

o Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat hem de verpakking en       bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

o Inhoud niet hergebruiken.

 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voorbereiding:

o Sluit het dierenverblijf zodanig af dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen.

o De temperatuur van het dierenverblijf dient minimaal 15°C te zijn.

 

Gebruik:

Benodigdheden: tablet, metalen plaat (bijvoorbeeld dienblad) en metalen blikje.

o Het wordt aanbevolen de tablet te gebruiken bij een omgevingsvochtigheid hoger dan 65%. 

o Zorg dat er geen mensen, dieren en voer aanwezig zijn in de ruimte die behandeld gaat worden. 

o Reinig met een borstel het dierverblijf grondig met water en schoonmaakmiddel. 

o Haal alle brandbare materialen uit de ruimte die behandeld gaat worden. 

o Schakel eventuele luchtsystemen uit.

o Neem de tablet uit de verpakking en plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een metalen ondergrond (bijvoorbeeld een metalen dienblad). 

o Steek de totale hoeveelheid tablet aan met een lucifer en zorg dat de totale hoeveelheid tablet goed brandt.

o Nadat brandende tablet zwart verkleurd is nog 3 minuten wachten.

o Verstik de vlam door deze te bedekken met een metalen blikje dat bestand is tegen vuur en hitte.

o Laat de gedoofde tablet afgesloten met metalen blikje 3 uur lang staan.

o Haal na 3 uur het metalen blikje weg en laat de damp 15 uur zijn werk doen.

 

Ventileer de ruimte voor hergebruik minimaal 1 uur en verwijder eventuele resten afgezet van de oppervlakten en apparatuur met een neutraal schoonmaak middel. 

De resterende as is geen gevaarlijk afval.

 

Aansprakelijkheid: 

Daar de fabrikant en degene verantwoordelijk voor het in de handel brengen geen controle op het gebruik van dit product uitoefenen, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid en directe of indirecte schade voortkomend uit de toepassing van het product. 

 

Droog en buiten bereik van direct zonlicht bewaren. 

Op kamertemperatuur bewaren (10 °C tot 30 °C).

Voor batch en uiterste gebruiksdatum: zie verpakking.